Statuten

BENAMING: Nationaal Verbond van Eierhandelaars
Rechtsvorm: v.z.w.
 
 I.    ALGEMEEN 
 
Artikel 1    Oprichting
Deze vereniging is de verderzetting van de op 9 augustus 1973 opgerichte vereniging “Nationaal Verbond van Eierhandelaars” 
 
Artikel 2    Benaming
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Nationaal Verbond van Eierhandelaars”, afgekort NVE v.z.w., in het frans “Fédération Nationale des Grossistes en Oeufs”, afgekort NVE a.s.b.l. 
 
Artikel 3    Maatschappelijke zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Gasthuisstraat 31B, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
 
Artikel 4  Doel
§ 1    De vereniging heeft tot doel
  • de zelfstandige personen en bedrijven te verenigen die het beroep van eierhandelaar, eierpakstation, verzamelaar, groothandelaar,      exporteur van eieren en verwerker van eieren en de hiermee verwante beroepen op een erkende wijze uitoefenen;
  • hun beroepsbelangen te verdedigen en te bevorderen, zowel op economisch, sociaal en juridisch als op moreel en maatschappelijk vlak;
  • een geest van verstandhouding, morele steun en beroepsethiek bij de leden bevorderen;
  • advies verlenen op bedrijfseconomisch, administratief en socio-economisch vlak;
  • het bevorderen van de nascholing en beroepsvervolmaking van de leden;
  • het informeren van de leden over de ontwikkelingen in de beroepssector;
  • in het algemeen, hetzij afzonderlijk, hetzij gemeenschappelijk, alle initiatieven ontwikkelen en alle maatregelen treffen die zij nuttig acht voor de beroepsbelangen van de leden en voor de organisatie in zijn geheel. 
§ 2   De vereniging mag tot het bereiken van haar doelstellingen, met uitsluiting van elk winstbejag, bijdragen en vergoedingen innen om haar lasten en kosten te dekken.  Zij mag roerende en onroerende goederen, indien nodig voor de verwezenlijking van haar doel, verwerven en bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.  De vereniging kan in rechte optreden als eiser of verweerder. 
 
Artikel 5  Duur
De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. 
Artikel 6    Aansluiting interprofessionele organisatie
De vereniging is aangesloten bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers, afgekort UNIZO, V.Z.W. met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37.  Bij de acties die worden verricht ter verwezenlijking van haar doelstelling streeft de vereniging na dit te doen in maximale synergie met acties, manifestaties, standpunten, etc… van UNIZO.  
 
II.    LEDEN 
Artikel 7  Aantal
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt.  Het minimum is vastgesteld op vijf.  De leden maken samen de algemene vergadering uit. 
 
Artikel 8    Samenstelling ledenbestand
De vereniging staat open voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen welke actief zijn in de handel eieren. 
 
Artikel 9    Uitsluiting en ontslag
§1    De uitsluiting van een lid kan alleen op voorstel van de raad van bestuur en met twee/derde van de vertegenwoordigde of aanwezige stemmen op de algemene vergadering.  Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
§ 2   Elk lid kan uit de vereniging treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur.
§ 3   Een lid dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald of dat ophoudt de functies te vervullen krachtens dewelke hij of zij tot lid van de algemene vergadering werd aangeduid, wordt geacht ontslag te nemen.
§ 4   Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit en kan niet de teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen of welk vermogen van de VZW ook.   
 
Artikel 10           Lidmaatschapsbijdrage
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door de raad van bestuur.  De jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage mag niet hoger zijn dan 10.000 euro.
 
III.    ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 11           Samenstelling Algemene Vergadering
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. 
 
Artikel 12    Bevoegdheden
De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet en door onderhavige statuten worden toegewezen.  Behoren met name tot haar bevoegdheid:
a)        de wijziging van de statuten
b)        de benoeming en het ontslag van bestuurders
c)        in voorkomend geval de benoeming van commissarissen
d)        de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen, evenals de ontlasting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen
e)        de vrijwillige ontbinding van de vereniging
f)        de uitsluiting van leden 
 
Artikel 13    Uitnodiging
§ 1   De algemene vergadering gaat minstens één maal per jaar door.  Ten allen tijde kan op beslissing van de raad van bestuur een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, in het bijzonder wanneer minstens één vijfde van de leden daartoe verzoeken.  Elke vergadering gaat door op de datum, uur en plaats aangeduid in de uitnodiging.  Alle leden moeten er toe uitgenodigd worden.
§ 2   De raad van bestuur stelt de agenda vast.  Elk voorstel, getekend door één twintigste van de leden moet op de agenda geplaatst worden.§ 3   De uitnodiging voor de algemene vergadering gebeurt door de raad van bestuur per gewone brief of e-mail, die ten minste 8 dagen voor de vergadering verzonden wordt.  Zij vermeldt de agenda.   
 
Artikel 14           Deelname aan de algemene vergadering
§ 1   Elk lid heeft het recht aan de algemene vergadering deel te nemen.  Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.  Elk lid kan slechts beschikken over drie volmachten.  Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering.
§ 2   De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Artikel 15           Beslissingen
§ 1   De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens de gevallen waarover de wet of onderhavige statuten anders beslissen.  Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.
§ 2   De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging bij een aanwezigheid van ten minste twee derde van de werkelijke leden en bij een bijzondere meerderheid van vier vijfde van de stemmen.
§ 3   De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register van notulen. Het register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het ter inzage ligt van elk lid.
§ 4   Elke wijziging van onderhavige statuten wordt onmiddellijk neergelegd bij de griffie en moet gepubliceerd worden als uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.  Hetzelfde geldt voor elke benoeming of stopzetting van de functie van bestuurders en, in voorkomend geval van commissarissen. 
 
Artikel 16           Huishoudelijk reglement
De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen dat, indien goedgekeurd door de algemene vergadering, bindend is voor de leden.  
 
IV.    RAAD VAN BESTUUR 
 
Artikel 17           Samenstelling Raad van Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 leden, en ten hoogste 14 leden.  De bestuurders worden door de algemene vergadering onder de actieve leden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. 
 
Artikel 18    Werking
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. 
 
Artikel 19    Mandaat
De bestuurders zijn herkiesbaar.  Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
 
Artikel 20    Bijeenroeping
De raad van bestuur wordt regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter op eigen initiatief of op verzoek van ten minste één vierde van de bestuurders.  De uitnodiging is vergezeld van de agendapunten en wordt minstens zeven dagen voor de vergadering verstuurd.  De notulen worden overgemaakt aan alle bestuurders. Ze worden tevens bewaard op de maatschappelijke zetel, waar al de belanghebbenden er kennis van kunnen nemen. 
 
Artikel 21    Bevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer of van beschikking nodig voor het bereiken van het doel van de vereniging, en die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.  
 
Artikel 22    Dagelijks Bestuur
§ 1   De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen aan een of meer personen.  Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur betreft als de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur.
§ 2   Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat onder “dagelijks bestuur” wordt aanzien, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die wegens hun minder belang of wegens hun urgentie een onverwijlde beslissing vragen die het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of wenselijk maken.
§ 3   De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en via een uittreksel in het Belgisch Staatsblad. 
 
Artikel 23           Intern Reglement
Een intern reglement kan door de raad van bestuur worden opgesteld.  Het wordt ter informatie voorgelegd aan de algemene vergadering.  
 
V.      SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 24           Jaarrekening
Elk jaar, op 31 december, wordt de rekening van het werkingsjaar afgesloten.  De begroting van het volgende jaar wordt opgemaakt door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 
 
Artikel 25           Ontbinding
Bij ontbinding van de vereniging zal de liquidatie geschieden door de raad van bestuur, welke in haar schoot één of meer vereffenaars aanduidt.  In geval van vereffening beslist de algemene vergadering over de bestemming van de middelen met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
 
Artikel 26           Wet van 2 mei 2002
De statuten werden opgesteld overeenkomstig de vzw-wet van 2 mei 2002 (B.S. 11 december 2002); alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of het huishoudelijk reglement wordt geregeld, wordt geregeld door voormelde wet.