Kwaliteit en promotie

Wie is VLAM ?

VLAM*, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) van het beleidsdomein Landbouw en Visserij die de afzet, de toegevoegde waarde, de consumptie en het imago van producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agroalimentaire sector bevordert in binnen- en buitenland. 
Dit gebeurt in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid en in samenwerking met zoveel mogelijk schakels in de keten. 
 
Werkterrein 
De promotie in het binnenland is vooral gericht op de consument, terwijl de promotie in het buitenland op de handel gericht is door: 
- contacten met de distributie, 
- deelname aan voedings- en vakbeurzen, 
- organisatie van contactdagen, 
- inlassingen in vakpers. 
 
Promotie van eieren
Marketingdoelstelling is het verbruik van verse eieren te stabiliseren op de binnenlandse markt. We richten onze promotie en acties op jonge gezinnen en jonge alleenstaanden. Het ei wordt hierbij gepositioneerd als een eenvoudig, voedzaam, goedkoop en veelzijdig basisvoedingsmiddel dat zijn plaats heeft en verdient in een gezond voedingspatroon. Concreet worden eireceptenrubrieken of eikookprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met magazines of tv-zenders. Daarnaast worden diverse pr-acties in de media, rond de paasperiode en in het najaar rond de Wereldeierdag in oktober, op touw gezet. Naast de eigen campagne ondersteunt VLAM ook een jaarlijks terugkerend en succesvol initiatief, met name de Gulden Eifeesten in Kruishoutem, met als hoogtepunt de verkiezing van de Eikoningin en de Eierboer. 
 
Integraal kwaliteitssysteem ei 
Doelstelling is om, naar analogie met Belplume, het integrale kwaliteitsbeheersingssysteem voor braadkip, een integraal kwaliteitssysteem voor het tafelei te ontwikkelen. Hiermee willen we de afzet in grootwarenhuizen verzekeren en tot een betere prijsvorming komen. Op basis van studies over de bestaande kwaliteitssystemen in Nederland en Duitsland en over de totstandkoming van de prijsvorming in België, zullen acties worden uitgewerkt.
 
 
 

PROMOTIEFONDSBIJDRAGEN

Voor de toepassing van deze bijdrageregeling wordt verstaan onder :
"Eieren": eieren van pluimvee, in de schaal en geschikt voor consumptie in ongewijzigde staat of voor gebruik door de levensmiddelenindustrie
"Eiproducten": consumptie-eieren ontdaan van de schaal, eigeel en ovoalbumine
 
De verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds "pluimvee, eieren en kleinvee" worden als volgt vastgesteld voor "pluimvee en eieren":
Erkende pakstations in de eiersector betalen een jaarlijkse bijdrage in functie van hun technische sorteercapaciteit, namelijk:
  • tot en met 5.000 eieren/uur : 150 euro;
  • van 5.001 tot en met 15.000 eieren/uur : 200 euro;
  • meer dan 15.000 eieren/uur : 250 euro.
  • Groothandelaars in eieren betalen een jaarlijkse bijdrage van 150 euro.
  • Bedrijven die in nevenactiviteit eiproducten vervaardigen betalen een jaarlijkse bijdrage van 40 euro; gespecialiseerde eiproductenbedrijven betalen een jaarlijkse bijdrage van 300 euro. 
Erkende broeierijen betalen een jaarlijkse bijdrage in functie van hun broedcapaciteit, namelijk:
  • minder dan 500.000 eieren : 135 euro;
  • van 500.000 tot en met 999.999 eieren : 250 euro;
  • 1.000.000 of meer eieren: 350 euro.
 

BELPLUME 

Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn. 
 
Op vandaag zijn meer dan 90% van de Belgische braadkippenbedrijven aangesloten bij Belplume. Daarnaast nemen ook 73 bedrijven uit de legkolom deel evenals 16 broeierijen, 8 slachthuizen en 24 transportbedrijven. 
 
Deze bedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke ISO 17065-geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de naleving van het Belplume-lastenboek. 
 
Het kwaliteitssysteem omvat alle wettelijke voorwaarden zodat pluimveehouders voor hun pluimveeactiviteit onmiddellijk in orde zijn met de autocontrole. Via de bovenwettelijke eisen die zijn opgenomen wordt het kwaliteitsniveau van de deelnemers onderstreept en wordt gelijkwaardigheid bekomen met buitenlandse systemen. Zo is er uitwisselbaarheid met het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB-Kip. Daarnaast wil Belplume dienen als basiscertificering voor de distributieketen. Tot slot is in het Belplume kwaliteitssysteem ook een uniek traceringsysteem voorzien dat snelle en efficiënte tracering doorheen de ganse productiekolom toelaat.